The English-Sinhala Dictionary


In the Sinhala dictionary you will find translated words and some language examples as well. If you have some comments or even some spoken examples from Sri Lanka it would be very interesting.
EnglishSinhalaTranscript
aboveඋඪu dda
abroadපිටරටpi tta ra tta
abroadරටra tta
acceptපිළිගන්නවාpi lli ga n na vaa
accidentඅනතුරa na tu ra
acrossහරහාha ra haa
addressලිපිනයli pi na ya
adultවැඪිහිතිvae ddi hi ti
aeroplaneඅහස්යානයa ha s yaa na ya
afterපසුවpa su va
after, afterwardsඊලඟටii la nga tta
againනැවතnae va ta
againstවිරුද්ඪවvi ru d dda va
ageවයසva ya sa
aggressiveකලහක්කරka la ha K ka ra
agreedඑකඟයිe ka nga yi
airවාතයvaa ta ya
allසියල්ලsi ya l la
allඔක්කොමo k ko ma
allowඅවසර දිමa va sa ra di ma
aloneතනිවta ni va
amongඅතරa ta ra
andසහsa ha
animalsසතුන්sa tu n
answerපිළිතුරpi lli tu ra
aprilඅප්‍රියෙල්a pri ye l
armඅතa ta
arrowඊයii ya
augustඅගෝස්තුවa goo s tu va
auntනැන්දnae n da
babyළදරුවාlla da ru vaa
backකොන්ko n nda
badනරකna ra ka
bad, cruelනපුරුna pu ru
beatගසනවාga sa na vaa
beatගහනවාga ha na vaa
beautifulලස්සණla s sa nna
beautyරූපයruu pa ya
beforeකලින්ka li n
before, earlierඉස්සරi s sa ra
below, underයටya tta
birdකුරුල්ලාku ru l laa
birthplaceඋපන් ගමu pa n ga ma
bloodලේlee
bodyඇඟae nga
boiled riceබත්ba t
bookපොතpo ta
boyකොල්ලko l la
butනමුත්na mu t
cityනගරයna ga ra ya
cleanපිරිසිදුpi ri si du
cleanපිරිසිදු කරනවාpi ri si du ka ra na vaa
closeවහනවාva ha na vaa
coffeeකෝපිkoo pi
countryරටra tta
cowදෙනde na
cowsදෙන්නුde n nu
crowකපුටාka pu ttaa
crowsකපුටෝka pu ttoo
cutකපනවාka pa na vaa
cuttedකැපුවkae pu va
deathමරණයma ra nna ya
decemberදෙසැම්බරයde sae m ba ra ya
dirtමලma la
dirtyඅපිරිසිදුa pi ri si du
diseaseරෝගයroo ga ya
dogබල්ලාba l laa
domicileපදිංචියpa di nnn ci ya
doorදොරdo ra
doubtසැකයsae ka ya
dreamසිහිනයsi hi na ya
earකනka na
East Asiaඈත පෙරදිගaae ta pe ra di ga
eatකනවාka na vaa
eightඅටa tta
eyeඇසae sa
faceමූණmuu nna
farඈතaae ta
farmගොවිපළgo vi pa lla
fastඉක්මන්i k ma n
februaryපෙබරවාරියpe ba ra vaa ri ya
feverඋණu nna
finger, toeඇඟිල්ලae ngi l la
fishමාළුවාmaa llu vaa
fiveපහpa ha
flowerමලma la
footකකුලka ku la
forkගෑරුපුව,ගෑරුපුgaae ru pu va , gaae ru pu
fourහතරha ta ra
fridayසිකුරාදාsi ku raa daa
gemරුවනru va na
glassesඇස් කණ්ණාඪියae s ka nn nnaa ddi ya
goයනවාya na vaa
goodහොho nda
Good byeනැවත හමුවෙමුnae va ta ha mu ve mu
governmentරජයra ja ya
grandfatherආතාaa taa
grandmotherආච්චීaa c cii
hairකොko nda
Happy Birthdayසුබ උපන්දිනයක්su ba u pa n di na ya k
hard, tightතදta da
he, she, itඑයාe yaa
headඔළූවo lluu va
healthසනීපsa nii pa
healthසැපsae pa
heartහදවතha da va ta
heatරස්නයra s na ya
Helloආයුබෝවන්aa yu boo va n
henකිකිළීki ki llii
hereමෙහෙme he
homeගෙදරge da ra
horseඅශ්වයa sh va ya
horsesඅශ්වයෝa sh va yoo
hospitalරෝහලroo ha la
hotරස්නේra s nee
houseගෙයge ya
housesගෙවල්ge va l
how are you?සැප සනීප කොහොමදsae pa sa nii pa ko ho ma da ?
how, how longකොච්චරko c ca ra
hundredඑකසීයe ka sii ya
hundredසීයsii ya
hurtරිදෙනවri de na va
Iමමma ma
isn't it?නේnee
januaryජනවාරියja na vaa ri ya
julyජූලිjuu li
juneජූනිjuu ni
killමරනවාma ra na vaa
kingරජra ja
kitchenකුස්සියku s si ya
knifeපිහිය,පිහිpi hi ya , pi hi (pl.)
leadඊයම්ii ya m
leopardදිවියාdi vi yaa
letterලියුමli yu ma
ligthඑළියe lli ya
lionසිංහයsi nnn ha ya
loveආදරයaa da ra ya
manමිනිහාmi ni haa
man, peopleමිනිසාmi ni saa
marchමාර්තුවmaa r tu va
may (month)මැයිmae yi
memoryමතකයma ta ka ya
menමිනිස්සුmi ni s su
milkකිරිki ri
mind, thoughtමනma na
mineමගේma gee
minuteමිනිත්තුවmi ni t tu va
mondayසදාsa ndu daa
moneyසල්ලිsa l li
monkeyවරාva ndu raa
monthමාසයmaa sa ya
motherඅම්මාa m maa
mouseමීයාmii yaa
mouthකටka tta
nameනමna ma
negative, minusඍතුවrr tu va
new beginningsඅභිනව ආරම්භa bhi na va aa ra m bha
new, modernනවna va
nightරැයrae ya
nineනවයna va ya
noනැහැnae hae
notඑපාe paa
novemberනොවැම්බරයno vae m ba ra ya
octoberඔක්තෝබරයo k too ba ra ya
officeකන්තෝරුවka n too ru va
older brotherඅය්යාa y yaa
older sisterඅක්කාa k kaa
onඋඪu dda
oneඑකe ka
peaceසාමයsaa ma ya
period, seasonඍණrr nna
pigඌරාuu raa
pigsඌරෝuu roo
pleaseකරුණාකරka ru nnaa ka ra
porkඌරු මස්uu ru ma s
post officeතැපෑලtae PAAE la
pressඔබනවාo ba na vaa
provinceපලාතpa laa ta
quaterකාලkaa la
rainවැස්සvae s sa
ratලොකු මීයාlo ku mii yaa
redරතුra tu
regionහරියha ri ya
richපොහොසත්po ho sa t
rich manපොහොසතාpo ho sa taa
rich womanපොහොසතීpo ho sa tii
right (OK)හරිha ri
riverගඟga nga
runදුවනවdu va na va
salaryකුලියku li ya
sameසමsa ma
sangගැයුවgae yu va
sariසාරියsaa ri ya
saturdayසෙනසුරාදාse na su raa daa
scissorsකතුරka tu ra
secretරහසra ha sa
sendයවන්නවාya va n na vaa
septemberසැප්තැම්බරයsae p tae m ba ra ya
sevenහතha ta
shoeසපත්තුවsa pa t tu va
shortකෙටිke tti
silverරිදීri dii
singගයනවාga ya na vaa
singhaleseසිංහලsi nnn ha la
sinhaleseසිංහලsi nnn ha la
sixහයha ya
small, lowමිටිmi tti
small, unimportantපොඪිpo ddi
smileහිනා වෙනවාhi naa ve na vaa
snowහිමhi ma
south-, on the right sideදකුණුda ku nnu
spoonහැන්ද,හැhae n da , hae ndi (pl.)
sportsක්‍රීඪාවkrii ddaa va
stoneගලga la
sugarසීනිsii ni
sunඉරi ra
sundayඉරිදාi ri daa
sundayඉරිදාi ri daa
sweetමිහිරිmi hi ri
tableමේසයmee sa ya
tableමේසයmee sa ya (n.)
takeගන්නවාga n na vaa
tallලොකුlo ku
taxiටැක්සියttae k si ya
tear, sawඉරනවාi ra na vaa
teethදත්da t
telephoneටෙලිෆෝනයtte li foo na ya
templeපන්සලpa n sa la
tenදහයda ha ya
thank you very muchබොහොම ස්තුතියිbo ho ma s tu ti yi
thank you.ඉස්තුතිi s tu ti
thanksස්තුතිs tu ti
thick, strong, corpulentතරta ra
thingදෙයde ya
thingsදේවල්dee va l
thinkහිතනවාhi ta na vaa
thisඒකee ka
thousandඑකදාහe ka daa ha
threeතුනtu na
thursdayබ්‍රහස්පතින්දාbra ha s pa ti n daa
timeකලka la
timeකාලයkaa la ya
tinyචූටිcuu tti
to beඉන්නවාi n na vaa
to become cleanපිරිසිදු වෙනවාpi ri si du ve na vaa
to comeඑනවාe na vaa
to cookඋයනවාu ya na vaa
to doකරනවාka ra na vaa
to go (perfect)ගියාgi yaa
to hurtරිදෙනවාri de na vaa
to knowදන්නවාda n na vaa
to rainවහිනවාva hi na vaa
to rememberමතක් වෙනවාma ta k ve na vaa
to telephoneටෙලිෆෝන් කරනවාtte li foo n ka ra na vaa
to washහෝදනවාhoo da na vaa
to workවැඪ කරනවාvae dda ka ra na vaa
todayඅදa da
tongueදිවdi va
toothදතda ta
truthසත්‍යයsa tya ya
tuesdayඅඟහරුවාදාa nga ha ru vaa daa
twoදෙකde ka
uncleමාමාmaa maa
veryහරිha ri
villageගමga ma
wait a minute !මිනිත්තුවක් ඉන්නmi ni t tu va k i n na !
waterවතුරva tu ra
weඅපිa pi
wednesdayබ්‍රදාදාbra daa daa
weekසතියsa ti ya
well-beingසැපsae pa
whatමොකක්දmo ka k da
where, where to?කොහේko hee
whichකොයිko yi
whiteසුදුsu du
whoකව්දka v da
whyඇයිae yi
windසුළඟsu lla nga
womanකෙල්ලke l la
workවැඪvae dda
yawnඈනුම් අරිනවාaae nu m a ri na vaa
yearඅවුරුද්දa vu ru d da
yearlyඅවුරුදු පතාa vu ru du pa taa
yesඔවුo vu
yesterdayඊයේii yee
youඔයාo yaa
younger brotherමල්ලිma l li
younger sisterනංගිna nnn gi


© 2019 - Alooha | Sinhala Dictionary | Sinhala Grammar | Sinhala Signs | Österreichisch | Jerga Urbana || Deutsch - English

Sinhala (also known as Sinhalese (older spelling: Singhalese) in English, also known locally as Helabasa, is the mother tongue of the Sinhalese people, who make up the largest ethnic group in Sri Lanka, numbering about 15 million. Sinhala is also spoken, as a second language by other ethnic groups in Sri Lanka, totalling about 3 million. It belongs to the Indo-Aryan branch of the Indo-European languages. Sinhala is one of the official and national languages of Sri Lanka, along with Tamil. Sinhala, along with Pali, played a major role in the development of Theravada Buddhist literature. Sinhala has its own writing system, the Sinhala alphabet, which is a member of the Brahmic family of scripts, and a descendant of the ancient Indian Brahmi script. The oldest Sinhala inscriptions found are from the 6th century BCE, on pottery; the oldest existing literary works date from the 9th century CE. The closest relative of Sinhala is the language of the Maldives and Minicoy Island (India), Dhivehi.

In 1977 the Free market economy was introduced to the country, incorporating privatisation, deregulation and the promotion of private enterprise and loans. While the production and export of tea, rubber, and other commodities remain important, industrialisation has increased the importance of food processing, textiles, telecommunications and finance. Main economic sectors of the country are tourism, tea export, clothing, rice production and other agricultural products. In addition to these economic sectors, overseas employment contributes highly in foreign exchange, most of them from the Middle East.

The per capita income of Sri Lanka has doubled since 2005. During the same period, poverty and unemployment has dropped, market capitalisation has quadrupled and budget deficit has doubled. 90% of the households in Sri Lanka are electrified. Income inequality has also dropped in recent years.

Sri Lanka is next only to Maldives in the South Asian region in terms of per capita income.

It is possible to get loans at various banks where no personal guarantors or down payments are required, e.g. for wedding loans or car loans. There are option of repaying the loan based on a reducing balance or an equal installment scheme and the flexibility to choose the repayment period of up to 5 years. Processing fee is typically low and there is the choice of both fixed and floating rate interest rate options.

Sri Lanka is a country off the southern coast of the Indian subcontinent in South Asia. Known until 1972 as Ceylon, Sri Lanka is an island surrounded by the Indian Ocean, the Gulf of Mannar, the Palk Strait, and lies in the vicinity of India and the Maldives. As a result of its location in the path of major sea routes, Sri Lanka is a strategic naval link between West Asia and South East Asia. It was an important stop on the ancient Silk Road. Sri Lanka has also been a center of the Buddhist religion and culture from ancient times, being the nation where the Buddhist teachings were first written down as well as the oldest continually Buddhist country. Sri Lanka boasts a diverse range of cultures, languages and religions. The Sinhalese people form the majority of the population; Tamils, who are concentrated in the north and east of the island, form the largest ethnic minority. Other communities include Moors, Burghers, Kaffirs, Malays and the aboriginal Vedda people. Sri Lanka is a republic and a unitary state which is governed by a semi-presidential system with its official seat of government in Sri Jayawardenapura-Kotte, the capital. The country is famous for the production and export of tea, coffee, gemstones, coconuts, rubber and cinnamon, the last of which is native to the country. Sri Lanka has been called The Pearl of the Indian Ocean.